Doanh nghiệp

  • Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

    Theo quyết định số 1925/QĐ-TTg ngày 30-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội sẽ tiến hành cổ phần hóa.

  • Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

    Theo quyết định số 1925/QĐ-TTg ngày 30-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội sẽ tiến hành cổ phần hóa...

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh