Tổng kết thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chính trị | 20:51 Thứ Tư ngày 11/04/2012
Chiều 11/4/2012, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo Đảng Trung ương và địa phương.

Tại Hội nghị, Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996, của Bộ Chính trị (khóa VIII) “Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng" nêu rõ: Nhờ sự chỉ đạo kiên quyết, kịp thời của các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, sự kiểm tra đôn đốc của các ban, ngành, nhất là Ban Tuyên giáo Trung ương các cấp, sự nỗ lực của ngành bưu điện trong việc đôn đốc, kiểm tra việc đặt mua và phát hành báo, tạp chí của Đảng; sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước có bước chuyển rõ nét, cả về số lượng và chất lượng. Ban Biên tập các báo, tạp chí của Đảng, từ Trung ương đến tỉnh ủy, thành ủy cũng chú trọng đến việc nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, cải tiến quy trình xuất bản, phương thức phát hành. Các báo, tạp chí của Đảng đã thực sự là nguồn thông tin bổ ích, là tài liệu tuyên truyền quan trọng giúp các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là vùng nông thôn, vùng dân tộc, miền núi nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đối mới, là nhân tố quan trọng của công tác tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Chỉ thị như: Việc tăng số lượng phát hành, tăng các ấn phẩm đi kèm ấn phẩm chính của các báo, tạp chí của Đảng, một mặt, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền của Ban Biên tập các báo, tạp chí, mặt khác phục vụ nhu cầu chính đáng của bạn đọc, chủ yếu là các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức: chi phí biên tập, xuất bản, in ấn, phát hành của các báo, tạp chí tăng; chi phí đặt mua báo, tạp chí của các đảng bộ, chi bộ cũng tăng theo. Thêm vào đó, báo chí điện tử đã và đang phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng, cạnh tranh gay gắt với báo chí in; nhiều tờ báo của các ngành, đoàn thể, địa phương cũng đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương thức thông tin, cách thức phát hành, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ với các báo, tạp chí của Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung, tư tưởng chỉ đạo, giải pháp thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng mà Chỉ thị 11–CT/TW đã nêu ra. Một số nơi phó mặc, “khoán trắng” cho bưu điện hoặc Ban Tuyên giáo các cấp. Một số cấp ủy thiếu kiểm tra, đôn đốc, thiếu đánh giá, bổ sung giải pháp thực hiện. Một số đảng bộ, chi bộ chuyển kinh phí cho việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào các việc khác. Công tác phát hành báo, tạp chí có nơi, có lúc còn chậm, làm mất đi tính thời sự, tính định hướng, tính chỉ đạo của báo Đảng. Khá nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, tỷ lệ phát hành báo, tạp chí của Đảng trên tổng số tổ chức cơ sở Đảng còn thấp. Nhiều địa phương, đặc biệt là các xã ở vùng sâu, vùng xa còn sử dụng sai mục đích kinh phí mua và đặt báo Đảng. Việc đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại nhiều chi bộ, cơ quan, đơn vị chưa đi vào nề nếp, chưa trở thành nhu cầu thiết thực của cán bộ, đảng viên, quần chúng, do đó, hiệu quả chưa cao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Đảng ta luôn xác định báo chí là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực trong công tác vận động, tuyên truyền, cổ vũ và tổ chức phong trào cách mạng. Trong đó báo, tạp chí của Đảng ở Trung ương và các địa phương đóng vai trò nòng cốt. Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị (khoá VIII) "Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng" không những khẳng định tính tư tưởng, tính định hướng các báo, tạp chí của Đảng, mà còn thể hiện sự tin cậy và đề cao trách nhiệm của báo, tạp chí của Đảng trong hệ thống báo chí nước ta. Chỉ thị ra đời đã có tác dụng đưa công tác phát hành, sử dụng báo, tạp chí của Đảng được triển khai rộng, đồng bộ và hiệu quả.

Nhìn lại 15 năm thực hiện Chỉ thị, có thể thấy việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản đã từng bước đi vào nền nếp, phát huy tác dụng tích cực và hiệu quả trong đời sống xã hội. Số lượng phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí tăng dần và giữ được sự ổn định. Báo và tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo bạn đọc là cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ ở cả vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị - văn hoá, góp phần định hướng tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin về thời sự quốc tế trong nước... cho độc giả cả nước. Để đạt được kết quả nêu trên, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị này, có kế hoạch kiểm tra và đôn đốc cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, nhất là Ban Tuyên giáo các cấp để Chỉ thị 11 phát huy hiệu quả.

Đồng chí Lê Hồng Anh hoan nghênh những nỗ lực của ngành bưu điện trong công tác phát hành báo chí, nhất là các báo, tạp chí của Đảng. Những tấm gương tận tuỵ của đội ngũ nhân viên, nhất là những bưu tá ở nông thôn, miền núi đã nêu cao trách nhiệm đưa các ấn phẩm báo, tạp chí đến với bạn đọc. Chất lượng phục vụ ngày càng nâng cao, cải tiến và nâng cấp mạng lưới vận chuyển, phát hành để báo, tạp chí của Đảng đến tay bạn đọc kịp thời. Sự phối hợp đồng bộ của các cấp uỷ đảng, chính quyền, ngành bưu điện, cùng những cố gắng không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng tạo nên sự hấp dẫn và tin cậy của bạn đọc, từ đó phát huy hiệu quả sử dụng ấn phẩm báo chí của Đảng. Nhiều cơ sở đảng đã tổ chức tốt việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, sử dụng báo và tạp chí làm tài liệu sinh hoạt Đảng, tài liệu tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ chính trị, vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. Báo và tạp chí của Đảng đã góp phần thiết thực giúp các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong công tác quản lý, điều hành, động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh những thành tựu rất đáng được ghi nhận, đồng chí Lê Hồng Anh cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, hạn chế cần khắc phục trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng: Đó là tình trạng số lượng phát hành báo, tạp chí gần đây có xu hướng giảm sút. Bên cạnh những địa phương giữ được sự ổn định và tăng trưởng số lượng phát hành báo, tạp chí, vẫn còn một số địa phương số lượng báo, tạp chí đặt mua rất thấp. Có những nơi còn xem nhẹ việc mua và sử dụng báo, tạp chí, thậm chí sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng vào việc khác. Công tác phát hành tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng theo nhu cầu bạn đọc. Nhiều địa phương vẫn chưa nhận được báo trong ngày, thậm chí còn chậm một, hai ngày, làm giảm chất lượng và hiệu quả thông tin. Việc sử dụng báo, tạp chí ở nơi này nơi khác còn lãng phí, không đúng mục đích. Nội dung và hình thức các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng tuy có cải tiến nhưng vẫn chưa thật hấp dẫn, còn khô khan, chưa thu hút độc giả trong bối cảnh cạnh tranh thông tin giữa các loại hình báo chí hiện nay.

Đồng chí Lê Hồng Anh đặc biệt lưu ý: Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, sự bùng nổ thông tin, các thế lực phản động, thù địch tăng cường sử dụng Internet để chống phá, gây nhiễu loạn thông tin trong nước… Trong bối cảnh đó, việc thông tin nhanh, chính xác, kịp thời để định hướng dư luận thông qua các báo, tạp chí của Đảng tới độc giả đóng vai trò rất quan trọng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan báo chí của Đảng tập trung thực hiện những nội dung sau:

Một là, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần tiếp tục nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, tiếp tục quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vẫn là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của tổ chức đảng các cấp hiện nay. Bên cạnh việc mua và đọc, từng tổ chức đảng, mỗi đảng viên cần quan tâm tới việc nghiên cứu, học tập và làm theo những nội dung, mô hình, điển hình hay trên báo, tạp chí của Đảng. Các cấp uỷ cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và chặt chẽ nội dung này, làm cho báo, tạp chí của Đảng có sức sống trong hoạt động của các chi bộ, đảng bộ. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác xuất bản, phát hành và sử dụng có hiệu quả báo, tạp chí của Đảng. Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tuyên giáo các cấp với ngành bưu điện để nắm số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng; tìm các giải pháp nhằm tăng cường phát hành báo, tạp chí của Đảng rộng khắp tới các cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chấn chỉnh và khắc phục tình trạng một số cơ sở sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng không đúng mục đích.

Hai là, các cơ quan báo, tạp chí của Đảng phải chủ động, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng ấn phẩm báo, tạp chí cả về nội dung, hình thức, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc; tăng cường tổ chức các hoạt động xã hội, qua đó nâng cao vị thế báo, tạp chí của Đảng trong xã hội và độc giả, nhất là độc giả trẻ.

Để báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản xứng đáng là nòng cốt, ngọn cờ chính trị tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí; là món ăn tinh thần bổ ích không thể thiếu trong xã hội; là tài liệu cho các cấp uỷ và cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập, vận dụng trong công tác thì thông tin trên báo, tạp chí của Đảng phải nhanh nhạy, chính xác, định hướng rõ ràng; tăng cường các thể loại chính luận phân tích sâu sắc, thấu đáo, khách quan về các vấn đề dư luận đang quan tâm, nhất là quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Coi trọng việc giới thiệu những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các ngành, địa phương, nêu gương người tốt, việc tốt để mọi người học tập. Đồng thời quan tâm làm tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các âm mưu chống phá của các lực lượng thù địch.

Ba là, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát hành báo chí, trong đó Công ty phát hành báo chí Trung ương, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam phải làm tốt nhiệm vụ đơn vị chủ lực phát hành báo, tạp chí của Đảng, với phương châm kết hợp hài hoà giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị. Một số giải pháp góp phần đưa báo, tạp chí của Đảng đến đông đảo nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo như: điều chỉnh giá cước phục vụ phát hành báo chí công ích; mở thêm điểm in báo, tạp chí ở phía Nam; cơ chế hỗ trợ cho công tác phát hành; đưa Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí được hưởng chính sách hỗ trợ thông tin báo chí phục vụ miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn… cần được nghiên cứu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu mỗi xã, mỗi chi bộ đều có báo, tạp chí của Đảng.

Bốn là, sau Hội nghị này, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan báo, tạp chí của Đảng và ngành bưu điện cần rà soát lại các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này để bổ sung cho phù hợp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt, vận dụng những biện pháp, cách làm hay, sáng tạo để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 và những năm tiếp theo.

Năm là, giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đưa việc thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới đạt kết quả tốt.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản đã tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị./.
Theo Báo Điện tử ĐCSVN
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo