Phát biểu của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại hội nghị sơ kết kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI):

Khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, tạo chuyển biến mới trong các lĩnh vực công tác (*)

Chính trị | 06:03 Thứ Tư ngày 28/11/2012

(HNM) - Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy; với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của ban thường vụ, đảng đoàn, ban cán sự các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, gần hai tháng qua, 29/29 quận, huyện, thị ủy; 103/105 đơn vị đảng ủy khối, đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và cơ quan thuộc thành phố đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bá Hoạt


Qua báo cáo tổng hợp và các ý kiến thảo luận, chúng ta có thể khẳng định: Công tác tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học, đúng quy trình ở tất cả các bước, từ việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân; phân công xây dựng các văn bản phục vụ kiểm điểm và tổ chức kiểm điểm. Tại hội nghị, chúng ta đã được nghe trình bày bản báo cáo có chất lượng; nhận xét, đánh giá khá sâu sắc, thẳng thắn, nêu rõ mặt được và chưa được, ưu điểm và khuyết điểm; có địa chỉ, dẫn chứng đến từng cơ quan, đơn vị.

100% quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở cấp mình và cơ sở; thành lập tổ công tác, bộ phận giúp việc thường trực tổng hợp ý kiến đóng góp cho tập thể, cá nhân; xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể ban thường vụ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; báo cáo giải trình theo gợi ý của Thành ủy, góp ý của các tập thể, cá nhân về các vấn đề liên quan.

Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, đơn vị, cá nhân được thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Công tác tổng hợp, tập hợp ý kiến góp ý bảo đảm khách quan, trung thực, làm cơ sở cho việc xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân ban thường vụ cấp ủy; lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đã có 13.516 ý kiến của tập thể và các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu đóng góp cho tập thể và cá nhân ủy viên ban thường vụ; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy đã có gợi ý kiểm điểm sâu đối với 19 quận, huyện, thị; 4 đảng ủy trực thuộc; 12 sở, ngành, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện dự án đầu tư; hiệu quả sản xuất, kinh doanh; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng, điều động luân chuyển cán bộ; việc tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có sai phạm; thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu...

Ngoài ra, một số quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc… đã có gợi ý kiểm điểm đối với cá nhân ủy viên ban thường vụ, cán bộ lãnh đạo, quản lý liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm của cá nhân.

Trong kiểm điểm, không khí thảo luận, góp ý dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết, chân thành. Hầu hết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của tập thể và cá nhân đều được đưa ra phân tích, góp ý, làm rõ trong ban thường vụ cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Khi kiểm điểm cá nhân, các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy; lãnh đạo đơn vị đều phát biểu ý kiến góp ý cho đồng chí mình với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, chân thành, xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ.

Về phía cá nhân, người được phê bình, góp ý, nhìn chung đều nghiêm túc tự kiểm điểm và tiếp thu những ý kiến góp ý đúng đắn, xác đáng của các tổ chức và cá nhân; tự giác xem xét, đánh giá, nhìn lại mình cả về ưu điểm và khuyết điểm; đồng thời chân thành, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho các đồng chí khác và cho tập thể.

Cùng với việc triển khai, tổ chức thực hiện kiểm điểm; ban thường vụ các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, cơ quan, đơn vị vẫn duy trì tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, giải quyết kịp thời các hoạt động thường xuyên, phát sinh, đột xuất.

Đối chiếu 12 biểu hiện chủ yếu kiểm điểm không đạt yêu cầu theo văn bản hướng dẫn của Bộ Chính trị, các tổ công tác của Thành ủy đều kết luận: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên ban thường vụ các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhìn chung đạt yêu cầu, bảo đảm nội dung, quy trình, chất lượng theo quy định.

Qua việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong ban thường vụ, đảng đoàn, ban cán sự đảng; tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã tạo được không khí dân chủ, khơi dậy được tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng ở nhiều cơ quan, đơn vị; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Một số mặt công tác của thành phố và của nhiều cơ quan, đơn vị đã có chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nâng cao nhận thức, giữ gìn đạo đức, phẩm chất; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. Một số chủ trương chỉ đạo của Thành ủy được chấp hành nghiêm túc, có tác động tích cực, như thực hiện Chỉ thị số 11 về tổ chức cưới vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; việc tạm ngừng đi nước ngoài; việc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị; tăng cường cải cách hành chính...

Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, chúng ta cũng thẳng thắn nhận thấy công tác chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm vừa qua cũng còn những hạn chế. Tiến độ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở một số đơn vị chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nghị quyết của thành phố. Báo cáo kiểm điểm ở một số đơn vị còn dàn trải, chung chung, nặng về kể thành tích, chưa đi sâu làm rõ hạn chế, khuyết điểm, hoặc không phân tích kỹ các nguyên nhân khách quan, chủ quan; phương hướng khắc phục có việc chưa cụ thể, chưa nêu được lộ trình thực hiện. Có cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tập thể không đạt yêu cầu, phải chuẩn bị lại. Có đơn vị được gợi ý kiểm điểm sâu khi báo cáo giải trình, chỉ phân tích nguyên nhân khách quan là chủ yếu, mà không thấy rõ khuyết điểm do chính đội ngũ cán bộ công chức, đồng thời chưa chỉ ra được địa chỉ cụ thể bộ phận, cán bộ có vi phạm. Có đơn vị, qua kiểm điểm đã thừa nhận hiện tượng chạy chức, chạy quyền là có thật, song chưa chỉ ra được địa chỉ con người cụ thể.

Bản tự kiểm điểm của một số cá nhân chưa bám sát vào 3 nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; thiên về báo cáo thành tích, báo cáo chuyên môn; chưa nêu rõ các nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan; giải pháp khắc phục còn thiếu hoặc chung chung; chưa liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Việc thảo luận, tham gia ý kiến ở một số đơn vị chưa thật sự sâu sắc, vẫn chủ yếu nêu ưu điểm, động viên; còn có biểu hiện né tránh, chưa thẳng thắn, tính chiến đấu chưa cao, chưa mạnh dạn chỉ ra thiếu sót, khuyết điểm của cá nhân; chưa phân tích rõ được nguyên nhân khách quan, chủ quan hoặc chưa thật sự cầu thị nhận khuyết điểm.

Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, sự theo dõi sát sao của các tầng lớp nhân dân, với mong muốn, việc tổ chức kiểm điểm phải thực sự nghiêm túc, tự giác nhìn nhận những thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân, đề ra được giải pháp thiết thực để khắc phục.

Những kết quả của tự phê bình và phê bình vừa qua mới là bước đầu. Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp của thành phố vẫn phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tự phê bình và phê bình cũng như công tác xây dựng Đảng là công việc thường xuyên đối với mọi cá nhân và tập thể. Đặc biệt là không được tách rời với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên. Các ngành, các cấp từ thành phố đến cơ sở vừa phải gấp rút chỉ đạo, triển khai, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2012; vừa phải tiếp tục chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 ở cấp cơ sở, chi bộ trực thuộc và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2012.

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trên, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị của thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt những công việc trọng tâm sau:

Một là, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ở cấp cơ sở. Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cần bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, những kinh nghiệm được rút ra sau hội nghị này và kinh nghiệm tổ chức kiểm điểm ở cấp mình để vận dụng nhuần nhuyễn trong chỉ đạo cơ sở, bảo đảm đúng quy trình, khoa học, chất lượng và tiến độ. Đặc biệt, cần coi trọng, mở rộng và phát huy tinh thần dân chủ, nhất là việc thảo luận, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm tạo sự chuyển biến mới trên các lĩnh vực công tác của tổ chức đảng, địa phương, đơn vị. Thành ủy chủ trương khuyến khích tinh thần đổi mới, mở rộng dân chủ, tăng cường sự công khai, minh bạch, tranh thủ sự đồng tình, hưởng ứng, giúp đỡ của nhân dân. Thường trực Thành ủy đã thảo luận, thông qua kế hoạch trình Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức làm thí điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vào kỳ họp đầu năm 2013 và cũng thực hiện đối với lãnh đạo một số sở, ngành thành phố.

Hai là, trên cơ sở kết quả kiểm điểm, các cấp, các ngành tiến hành rà soát, xem xét, xử lý, công khai các vụ việc, cá nhân có vi phạm. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị của thành phố khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để uốn nắn, biểu dương kịp thời, góp phần từng bước làm chuyển biến tình hình, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các tổ công tác của Thành ủy tiếp tục theo dõi các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đã chỉ rõ sau kiểm điểm.

Ba là, Ban Thường vụ Thành ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, tổ công tác của Thành ủy chịu trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kiểm điểm ở các cấp ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể thành phố. Chỉ đạo rút kinh nghiệm ngay những khâu vừa qua còn lúng túng, chưa thống nhất, như: mẫu phiếu xin ý kiến nhận xét của chi ủy và ban công tác mặt trận nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên theo yêu cầu Nghị quyết Trung ương 4; hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến, cách làm mẫu phiếu, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ ở những nơi thực hiện thí điểm lấy phiếu tín nhiệm... Việc đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2012 ở chi bộ, kết hợp thực hiện chung trong một hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Bốn là, cùng với việc chỉ đạo kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng ở từng địa phương, đơn vị, gắn với việc thực hiện 9 Chương trình công tác của Thành ủy; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội; chỉ đạo tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 có kết quả, mỗi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ cần phải thực sự tự giác và ý thức sâu sắc rằng, tự phê bình và phê bình nghiêm túc không chỉ là yêu cầu của tổ chức Đảng, là đòi hỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với mỗi cán bộ, đảng viên, mà còn là yêu cầu tự hoàn thiện, tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người. Đó là mong muốn bản thân mình, tập thể của mình ngày càng có nhiều thành tích, ưu điểm, tiến bộ; bớt đi thiếu sót, khuyết điểm. Kết quả của việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được thể hiện cả trong nhận thức và việc làm, lời nói và hành động của mỗi người, mỗi tập thể. Tự phê bình và phê bình là công việc thường xuyên, phải thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc, chứ không phải hết đợt là xong. Tự phê bình và phê bình là một quá trình đấu tranh nội bộ, đấu tranh trong mỗi con người hết sức khó khăn, gian khổ. Vì vậy cần phải có tinh thần dũng cảm, kiên trì. Có rất nhiều người đồng tình, ủng hộ, tự giác thực hiện; nhưng cũng có cả không ít lực cản. Do đó, phải tổng kết, rút kinh nghiệm để làm tiếp các bước sau. Trước khi tiến hành kiểm điểm, tại hội trường này, chúng ta đã dự báo đầy đủ tính chất khó khăn, phức tạp; chúng ta cũng đã khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp ủy; tự phê bình và phê bình không chỉ đòi hỏi cấp trên làm gương cho cấp dưới mà như các đồng chí còn nhớ, chúng ta cũng đã nói tới việc cấp trên cũng phải sẵn sàng học tập cấp dưới; cán bộ, đảng viên phải học hỏi quần chúng nhân dân.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao, chúng ta cần tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong toàn Đảng bộ thành phố đạt hiệu quả thiết thực, thực sự xứng đáng với niềm tin tưởng, mong đợi của nhân dân và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng: "Đảng bộ Thủ đô phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và công tác xây dựng Đảng hiện nay", góp phần xây dựng Đảng bộ Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2012 và những năm tiếp theo, ngày càng củng cố, tăng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng.

(*) Đầu đề do Hànộimới đặt

Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo