Trích phát biểu của Ủy viên BCT, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Đại hội

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động...

Chính trị | 05:59 Thứ Sáu ngày 27/06/2014

Tôi đánh giá cao kết quả và mô hình hoạt động nổi bật của UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong 5 năm qua. Một là, các tổ chức thành viên MTTQ không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có những hoạt động sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thực tế ở cơ sở… Hai là, MTTQ các cấp TP Hà Nội đã đổi mới, nâng cao kỹ năng vận động, lắng nghe, tập hợp ý kiến phản ánh, nắm dư luận xã hội, tình hình nhân dân từ khu dân cư để phục vụ công tác Mặt trận và kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, tạo niềm tin trong nhân dân... Ba là, Ủy ban MTTQ thành phố đã tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, giúp cho người dân hiểu rõ và đúng đắn các chính sách, qua đó để nhân dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách và pháp luật... Bốn là, Ủy ban MTTQ thành phố triển khai có hiệu quả công tác "Nâng cao chất lượng công tác MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền"; quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở... Năm là, công tác xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đạt kết quả... Sáu là, để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, MTTQ các cấp đã triển khai ngày càng hiệu quả thiết thực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động...

Năm 2014 và những năm tiếp theo vẫn diễn biến phức tạp; đất nước ta còn phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự chung sức, chung lòng, phát huy sáng tạo và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có vai trò rất quan trọng của hệ thống MTTQ các cấp. Trong bối cảnh như vậy, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã hiến định rõ hơn, đầy đủ hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, nhất là vai trò: Đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng và chính quyền cũng đã được Bộ Chính trị ban hành tháng 12-2013. Đây là những cơ sở hết sức quan trọng cho việc nâng cao vị trí, trách nhiệm, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Tôi đề nghị, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong quá trình thảo luận, xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động do Đại hội đề ra cần quan tâm đến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp theo một số định hướng sau đây: Phát huy cao độ vai trò và sự đóng góp của các tổ chức thành viên; phổ biến và nhân rộng các mô hình tốt và hiệu quả của các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam về giúp nhau giảm nghèo bền vững; phát triển các mô hình nhân dân tự quản, có quy chế hoạt động, đáp ứng nhu cầu của nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; có phương thức đặc thù để phát huy đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và người Việt Nam ở nước ngoài. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cần giám sát, phản biện có kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, bảo đảm hiệu quả cao. Đồng thời đổi mới công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng; ưu tiên hàng đầu chăm lo cho hoạt động của Mặt trận và cán bộ Mặt trận ở phường, xã và khu dân cư. Trong năm nay và năm 2015, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện 5 chương trình giám sát đã được Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam thống nhất triển khai gồm: Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công; chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; chương trình phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế ngoài công lập; chương trình giám sát thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ.

Nhân dịp này, tôi xin đề nghị các đồng chí lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức thành viên, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong toàn thành phố vững mạnh. Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ thành phố cần tăng cường phối hợp và thống nhất hành động, thực hiện tốt chương trình hành động mà Đại hội đề ra, góp phần thiết thực xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tôi tin tưởng, kết quả và thành công của Đại hội sẽ góp phần mở ra một thời kỳ phát triển mới của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, góp phần xứng đáng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo