Trích phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tại Đại hội

Tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô

Chính trị | 06:18 Thứ Sáu ngày 27/06/2014

...Thời gian tới, tình hình trong nước và thế giới dự báo tiếp tục còn nhiều thách thức. Kinh tế tuy đã phục hồi nhưng vẫn còn khó khăn. Tình hình Biển Đông, nhất là những việc làm sai trái của Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, khó lường, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Thủ đô và đất nước. Các thế lực thù địch gia tăng thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để chống phá cách mạng nước ta. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tiếp tục có những ảnh hưởng bất lợi tới việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.

Để chủ động ứng phó với những diễn biến của tình hình mới; xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc; xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, MTTQ các cấp của thành phố cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Tôi nhất trí với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019 đã được nêu trong Báo cáo trình Đại hội; đồng thời thay mặt Thành ủy, tôi xin trao đổi với các đồng chí một số nội dung sau:

Một là, việc triển khai Chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội MTTQ thành phố lần thứ XVI phải bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố; với 9 chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của Thành ủy; với sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI); việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là những nhiệm vụ liên quan trực tiếp tới xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên, các giới, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; xây dựng môi trường xã hội dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm.

Hai là, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền về công tác vận động quần chúng; phát động và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đến mọi khu dân cư, tổ dân phố, làng, bản, thôn, xóm, hộ gia đình; hướng vào giải quyết các vấn đề có ý nghĩa thiết thực: tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn hóa đô thị, bảo vệ môi trường, vun đắp tình làng nghĩa xóm. MTTQ cần có kế hoạch chặt chẽ phối hợp hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, khắc phục tình trạng chồng chéo, hình thức; phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các cộng đồng dân cư.

Ba là, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng luật và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố. Tổ chức tốt việc tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ (2015-2020). Huy động lực lượng chuyên gia có trình độ, tâm huyết và trách nhiệm tham gia góp ý, phản biện, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai các nhiệm vụ. Thực hiện tốt quy chế MTTQ giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; giám sát công tác cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Phát động các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp, theo hướng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giới thiệu và bố trí cán bộ tâm huyết, trách nhiệm và có uy tín trong nhân dân. Coi trọng việc kết hợp phát huy đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách và cộng tác viên. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và kỹ năng vận động quần chúng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ vùng đồng bào có đạo, nhất là cán bộ hoạt động ở thôn, làng, bản, khu dân cư.

Năm là, với trách nhiệm thành viên, đồng thời là thành viên lãnh đạo Mặt trận, cấp ủy Đảng các cấp cần nghiêm túc thực hiện chế độ làm việc thường xuyên với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng cơ chế tạo điều kiện để MTTQ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên duy trì chế độ tiếp xúc, đối thoại; chân thành cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, cả trong công tác cán bộ cũng như trong việc đề ra các chủ trương, biện pháp, tổ chức thực hiện; kịp thời điều chỉnh hoàn thiện các chủ trương, chính sách, quy định nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng căn dặn: "Công tác Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng"; "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công". Đời đời ghi nhớ công ơn và thấm sâu lời dạy của Bác; tiếp nối và kế thừa truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất qua các thời kỳ, tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI sẽ thành công tốt đẹp; chân thành hiệp thương, cử ra được những đại biểu tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín cao trong nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực tham gia Ủy ban MTTQ thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng mong đợi, niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi trân trọng trao tặng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVI bức trướng với nội dung: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo