Kịp thời tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình kiểm tra, giám sát (*)

Chính trị | 06:44 Thứ Năm ngày 05/01/2017
(Trích phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội HOÀNG TRUNG HẢI tại hội nghị)
(HNM) - Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, tôi nhất trí với các nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy đã xác định. Các đồng chí tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là các cấp ủy, bí thư cấp ủy và UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy và UBKT các cấp ủy, nhất là cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho năm 2017 để tiếp tục khẳng định vai trò tham mưu trực tiếp, giúp cấp ủy các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

- Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện các Chương trình công tác của Thành ủy và của cấp ủy đơn vị.

- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có nhóm nhiệm vụ giải pháp hết sức quan trọng là “về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng”. Cấp ủy và UBKT các cấp cần chủ động, nắm chắc tình hình từ thành phố đến cơ sở, thông qua đó kịp thời tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và thực hiện chức trách người đứng đầu.

Thứ hai, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, của đơn vị và công tác xây dựng Đảng để tiến hành kiểm tra, giám sát thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra và giám sát theo phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”.

- Các cấp ủy, nhất là UBKT các cấp, tích cực nghiên cứu các quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. UBKT Thành ủy, UBKT các cấp và các cơ quan, cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải nắm vững nguyên tắc và các văn bản hướng dẫn để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định; các kết luận phải có căn cứ vững chắc, đúng đối tượng, bản chất vấn đề, có sức thuyết phục cao, không cường điệu, quan trọng hóa vấn đề, nhưng cũng không xuê xoa hoặc thiếu sức chiến đấu bởi bất kỳ tác động từ sức ép nào; chủ động đề xuất các giải pháp sát thực, hiệu quả, tạo điều kiện để tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm nhận thức đúng về khuyết điểm và có phương hướng khắc phục, sửa chữa.

- UBKT Thành ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố cần chú trọng vừa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, vừa tập trung công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, nhất là việc tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy và cấp ủy cấp mình, nhất là những nơi, những vấn đề trọng yếu, còn nổi cộm như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, dự án, công tác cán bộ, những tổ chức Đảng có vấn đề nội bộ, để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, mất đoàn kết; đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố...

Thông qua kiểm tra, những tổ chức, cá nhân vi phạm phải xử lý hoặc đề xuất xử lý kỷ luật nghiêm minh, những trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự đề xuất chuyển cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kết quả xây dựng chi bộ, đảng bộ làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ ba, coi trọng bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ ủy viên UBKT và củng cố, kiện toàn UBKT Đảng ủy cơ sở. Quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, công tâm, vô tư, khách quan; am hiểu về công tác xây dựng Đảng, có chuyên môn, kiến thức sâu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trước hết phải thường xuyên trau dồi phẩm chất chính trị, tự tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, đồng thời nắm vững quy trình, quy định “đúng vai, thuộc bài”, nhạy bén hơn, năng động hơn, tận tụy, trách nhiệm, kịp thời tham mưu cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đề cao tự phê bình và phê bình của các tổ chức Đảng, đảng viên; kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng. Làm tốt công tác tổ chức sơ, tổng kết hoạt động của UBKT Đảng ủy các cấp để rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, tự hoàn thiện về mọi mặt để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của UBKT Trung ương, mong rằng, trong thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để UBKT Thành ủy, UBKT các cấp nói riêng và Thành ủy nói chung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.
(*) Đầu đề là của Báo Hànộimới
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo