Chính phủ ban hành Chương trình hành động bảo vệ và phát triển rừng

Chính trị | 05:53 Thứ Bảy ngày 12/08/2017
(HNM) - Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TƯ ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Mục đích của Chương trình nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 13-CT/TƯ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của toàn dân tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác phát triển rừng, nâng cao giá trị của rừng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, bảo đảm thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó có chuyên ngành lâm nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường quản lý đất lâm nghiệp, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật về đất đai; thu hồi toàn bộ đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái pháp luật để trồng lại rừng; thực hiện nghiêm túc việc dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên gắn với triển khai thực hiện các cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng...

 
Kỳ Thư
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo