Giảm biên chế, tăng hiệu lực, hiệu quả

Chính trị | 07:15 Thứ Tư ngày 06/12/2017
(HNM) - Năm 2017, TP Hà Nội đã thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, tinh giản biên chế, được Trung ương và nhân dân đánh giá cao. Phát huy tinh thần đó, trong phiên họp sáng 5-12, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp, với mục tiêu năm 2018 giảm 7.415 biên chế, cùng nhiều giải pháp thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính sự nghiệp TP Hà Nội năm 2018. Ảnh: Nhật Nam

Giảm đầu mối, rõ hiệu quả

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng, năm 2017, thực hiện Nghị quyết 16/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, TP Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp 70 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 ban quản lý dự án (giảm 41,4%). Hà Nội đã hoàn thành tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, Quỹ Phát triển đất thành phố, Quỹ Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp huyện và sáp nhập Trung tâm Sát hạch về cấp phép lái xe trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải vào Tổng công ty Vận tải Hà Nội; chuyển 5 trường trung cấp chuyên nghiệp và chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Như vậy, với cách làm bài bản, khoa học, quyết liệt, Hà Nội đã tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, khắc phục chồng chéo chức năng, nhiệm vụ bằng cách giảm đầu mối. Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đều hoạt động hiệu quả, chất lượng.

Ngoài ra, thành phố đã tinh giản được 1.267 biên chế, gồm 282 biên chế công chức và 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần. Thành phố đã giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108/ 2014/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội cũng đã chuyển thêm được 5 đơn vị tự chủ kinh phí thường xuyên với 1.145 biên chế viên chức. Đến nay, toàn thành phố đã chuyển được 95 đơn vị sang tự chủ, với 6.635 biên chế viên chức.

Tiếp tục giảm 7.415 biên chế

Tiếp tục phát huy kết quả năm 2017, đồng thời xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của thành phố và chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của Bộ Chính trị, năm 2018 thành phố có kế hoạch giảm 7.415 biên chế.

Để thực hiện mục tiêu giảm biên chế và sử dụng có hiệu quả quỹ biên chế được giao, UBND thành phố đã đề xuất một số giải pháp căn bản. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; hoàn thành sắp xếp các cơ quan đơn vị như, Đội Thanh tra xây dựng, các chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Điều hành và giám sát công nghệ thông tin thành phố; chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Bên cạnh đó, UBND thành phố sẽ đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp (nhất là giáo dục, y tế) sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời xác định rõ lộ trình chuyển đổi phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021.

Về quản lý sử dụng biên chế, HĐND thành phố giao UBND thành phố thường xuyên rà soát điều chỉnh đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý để đề án thực sự phát huy tối đa hiệu quả. Cùng với đó là đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo nguyên tắc khách quan công bằng, minh bạch, thực tài, chống tiêu cực trong thi cử, nâng cao chất lượng đầu vào của cán bộ, công chức…

Về biện pháp cắt giảm biên chế, trước mắt, UBND thành phố điều chuyển 6 biên chế công chức từ Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND thành phố để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính; điều chuyển 3 biên chế công chức từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ về xác định giá đất theo Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời, bổ sung 5 biên chế cho Thanh tra Sở Xây dựng để tăng cường lực lượng theo Nghị định số 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành xây dựng. Riêng đối với UBND quận Cầu Giấy và UBND quận Long Biên, UBND thành phố chỉ thực hiện giảm 1% biên chế, do 2 quận có số biên chế được giao thấp nhất trong 30 quận, huyện, thị xã, trong khi khối lượng công việc triển khai lớn. Ngoài ra, UBND thành phố cũng bổ sung 6 biên chế vào dự phòng do điều chỉnh tinh gọn biên chế cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng để chờ sắp xếp.
 
Với 96/97 số đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,2%, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính sự nghiệp TP Hà Nội năm 2018. Theo đó, biên chế hành chính là 10.661, trong đó biên chế công chức là 8.891 (giảm 225 biên chế so với năm 2017). Biên chế sự nghiệp là 148.822, trong đó biên chế viên chức là 127.933 (giảm 7.190 biên chế) và 11.568 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ (giảm 1.137 chỉ tiêu do chuyển chỉ tiêu theo các đơn vị tự chủ và giảm do sắp xếp). Như vậy, tổng số giảm là 7.415 biên chế năm 2018.
 
Vũ Thủy
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo