Sửa Nghị định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Chính trị | 05:51 Thứ Hai ngày 09/04/2018
(HNM) - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (để thay thế Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17-8-2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính nhà nước). Gồm 4 chương, 26 điều, dự thảo quy định về nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung về đề án thành lập để quy định rõ các nội dung thành lập, bảo đảm chặt chẽ với các quy định hiện hành; sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự gửi và tiếp nhận hồ sơ, về cơ quan thẩm định, trong đó, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung quy định báo cáo Bộ Chính trị (Điều 9) việc thành lập tổ chức hành chính làm tăng đầu mối tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, bảo đảm phù hợp với tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định chú trọng tới thẩm quyền và trách nhiệm khi bổ sung rõ thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và thẩm quyền của HĐND, UBND, chủ tịch UBND cấp tỉnh… trong việc quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể từng tổ chức hành chính.

Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định từ ngày 6-4 đến ngày 6-6-2018. 
 
Hiền Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo