Hội đồng Lý luận Trung ương họp kỳ thứ sáu

Chính trị | 06:42 Thứ Sáu ngày 01/06/2018
(HNM) - Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, ngày 31-5, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ sáu. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)

Kỳ họp thứ sáu đã thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận - thực tiễn quan trọng bổ sung, phát triển qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng, trọng tâm là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, chuẩn bị các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Với nguyên tắc vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để phát triển, bổ sung, làm rõ lý luận về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện mới; trên cơ sở thực tiễn, đặc biệt thông qua việc nghiên cứu những mô hình hay, những cách làm mới, sáng tạo; đề xuất, kiến nghị các giải pháp đột phá, khả thi tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng; làm rõ những quan điểm lý luận cơ bản của công cuộc đổi mới, sự vận dụng và phát triển…, việc tổng kết nhằm đánh giá mô hình phát triển của đất nước trong giai đoạn vừa qua, làm căn cứ để xây dựng lý luận về mô hình phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới, vừa có tính đặc thù của Việt Nam vừa phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

Từ việc tổng kết, xây dựng được khát vọng và tầm nhìn phát triển Việt Nam đến giữa thế kỷ XXI, thể hiện rõ những bước phát triển lớn của đất nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; làm rõ được động lực phát triển mới của đất nước trong giai đoạn tới - giai đoạn đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nhất là những động lực phát triển trên nền tảng đổi mới, sáng tạo.

Cùng ngày, đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề: “Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” do Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.04.19/16-20 phối hợp tổ chức. 
TTXVN
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo