Ban hành kế hoạch quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Chính trị | 06:47 Thứ Ba ngày 12/06/2018
(HNM) - Cán bộ, đảng viên tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi của 3 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Đây là yêu cầu được nêu trong Kế hoạch 94-KH/TU ngày 8-6-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng”.

Theo đó, cán bộ chủ chốt thành phố sẽ tham dự hội nghị trực tuyến, thời gian dự kiến tổ chức ngày 25-6-2018 do Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp chủ trì và chỉ đạo. Thời lượng học tập, quán triệt tại hội trường dự kiến một ngày. Sau hội nghị trực tuyến, Thành ủy Hà Nội sẽ dành thêm một buổi để thảo luận và thông qua chương trình hành động.

Cán bộ chủ chốt thành phố cũng có nhiệm vụ nghiên cứu tài liệu và viết thu hoạch. Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy khối trực thuộc tùy điều kiện cụ thể tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng bằng hình thức truyền thống hoặc trực tuyến cho cán bộ chủ chốt, hoàn thành trước ngày 15-7. Lớp học tập và quán triệt dành cho toàn thể cán bộ, đảng viên đảng bộ cơ sở cần được hoàn thành trước ngày 30-8.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng sẽ tổ chức các lớp cho một số đối tượng đặc thù như báo cáo viên, văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô, các cơ quan báo chí và hoàn thành trước ngày 15-7.
Hiền Lương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo