Phát triển Thủ đô xứng tầm với sự phát triển của đất nước

Chính trị | 07:09 Chủ Nhật ngày 08/07/2018
(HNM) - Theo Nghị quyết số 20-NQ/TU Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) vừa được ban hành, hội nghị thống nhất đánh giá: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội về “Điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”, Thủ đô Hà Nội đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện, xứng tầm là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô để khẳng định về tầm nhìn, chiến lược lâu dài, tính đúng đắn và giá trị lịch sử to lớn của chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội. Các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở cần chủ động khắc phục những khó khăn, hạn chế, gắn với tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển Thủ đô xứng tầm với sự phát triển của đất nước theo tinh thần Kết luận số 22-KL/TƯ ngày 7-11-2017 của Bộ Chính trị về “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020”.

Về sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục các hạn chế, khó khăn, phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ. Song song với chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, phải chú trọng thúc đẩy những chỉ tiêu còn đạt thấp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng đã đồng ý về chủ trương việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND thành phố và Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ mười bốn; coi trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm khoa học, chất lượng, đúng tiến độ…
Võ Lâm
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo