Công bố 10 nghị quyết của Kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố Hà Nội

Chính trị | 15:23 Thứ Tư ngày 18/07/2018
(HNMO) - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký ban hành 10 nghị quyết (gồm 7 nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nghị quyết không quy phạm pháp luật) được thông qua tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, diễn ra từ ngày 4 đến 6-7-2018. 

Cụ thể, toàn văn 10 nghị quyết như sau:

1. Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội. (Xem toàn văn Nghị quyết tại đây)

2. Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 5-12-2016 của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỉ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020. (Xem toàn văn Nghị quyết tại đây)

3. Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Xem toàn văn Nghị quyết tại đây)

4. Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về việc ban hành quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội. (Xem toàn văn Nghị quyết tại đây)

5. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội. (Xem toàn văn Nghị quyết tại đây)

6. Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019. (Xem toàn văn Nghị quyết tại đây)

7. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục các dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. (Xem toàn văn Nghị quyết tại đây)

8. Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018-2020. (Xem toàn văn Nghị quyết tại đây)

9. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Hà Nội. (Xem toàn văn Nghị quyết tại đây)

10. Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND về quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Xem toàn văn Nghị quyết tại đây)
HNMO
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo