Thành ủy Hà Nội đánh giá kết quả thực hiện hai nghị quyết của Trung ương

Chính trị | 15:47 Thứ Năm ngày 09/08/2018
(HNMO) - Chiều 9-8, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ, ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".
 


Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam; Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu. Dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Báo cáo do Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương trình bày tại hội nghị cho thấy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt, phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội.

Hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Hoạt động của hệ thống dân vận thành phố ngày càng chủ động, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu, phối hợp. Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng thực hiện, giải quyết kịp thời nhiều việc mới, việc khó, phức tạp về tôn giáo, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung trên địa bàn Thủ đô được cải thiện, nâng cao...

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của thành phố đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, thực hiện nghị quyết và Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Thành ủy, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

TP Hà Nội đã có nhiều đề án, dự án, chương trình nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa và ý thức công dân cho thanh niên. Đặc biệt, thành phố đã ưu tiên nguồn lực cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. 10 năm qua, thành phố đã đào tạo nghề cho trên 1,6 triệu lao động, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2017 đạt 60,7% (tăng gấp đôi so với năm 2008). Trong giai đoạn 2008-2013, thành phố bố trí 30-35 tỷ đồng/năm hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và vùng ảnh hưởng của giải phóng mặt bằng. Từ năm 2013 đến nay nâng lên 50 tỷ đồng/năm, qua đó trên 127,5 nghìn lao động nông thôn được đào tạo nghề, với kinh phí gần 400 tỷ đồng.

Tiếp tục chú trọng, đổi mới công tác dân vận, công tác thanh niên

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp ý kiến nhằm triển khai có hiệu quả công tác dân vận và công tác thanh niên trong tình hình mới. Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của năm "Dân vận chính quyền 2018". Thời gian tới, các cấp cần nỗ lực xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân; tiếp thu kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh việc nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị cần triển khai hiệu quả năm dân vận chính quyền theo hướng "dân vận khéo, dân vận sâu, dân vận đúng quy định pháp luật và thường xuyên"...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 nghị quyết của Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) tại các địa phương, đơn vị. 

Chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận; vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp có phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu, các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới cơ sở, tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Bên cạnh đó, các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức Đoàn và công tác thanh niên; chú trọng xem xét kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 nghị quyết của Trung ương.

* Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Hướng dẫn của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TƯ ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 124-QĐ/TƯ ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.
Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo