Chủ động, gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ

Xây dựng Đảng | 06:51 Thứ Hai ngày 09/10/2017
(HNM) - Là cấp trên trực tiếp của tổ chức Đảng các cơ quan đầu não của thành phố, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Trải qua 63 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Một hội nghị quán triệt, tập huấn Điều lệ Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức.

Rõ trọng tâm, trọng điểm

Ngày 10-10-1954, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định thành lập Liên chi các cơ quan Dân - Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Đông và Sơn Tây cũng đã ban hành quyết định thành lập Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh và Liên chi Dân Chính Đảng tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy, tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội ngày nay. Ngày 1-8-2008, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng TP Hà Nội và Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng tỉnh Hà Tây hợp nhất thành Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng TP Hà Nội trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 28-12-2010, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 134/QĐ-TU đổi tên Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng TP Hà Nội thành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội.

Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội là Đảng bộ cấp trên cơ sở hiện có 64 tổ chức cơ sở Đảng, với gần 7.000 đảng viên. Trải qua 63 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ Khối luôn nêu cao trách nhiệm, không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh thần quyết liệt đổi mới, rõ trọng tâm, trọng điểm, Đảng ủy Khối đã ban hành 3 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa. Đó là: Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020"; Chương trình “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố giai đoạn 2016-2020” và Chương trình “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. Đảng ủy Khối cũng đã ban hành 5 đề án thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy.

Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 28-1-2016 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội giai đoạn 2015-2020”. Sau một thời gian thực hiện, chất lượng, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đã có sự chuyển biến rõ nét. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở Đảng được thực hiện nghiêm túc, theo hướng chủ động, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn.

Triển khai toàn diện nhiệm vụ chính trị

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng cho biết, phát huy những kết quả đạt được, trong 9 tháng năm 2017, Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là, triển khai nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XII); thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị...

Đảng ủy Khối cũng luôn quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính; tăng cường phối hợp giữa các ban của Đảng ủy Khối với cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, nắm chắc tình hình hoạt động, kịp thời trả lời, giải đáp vướng mắc cho cơ sở. Các đoàn thể đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với tình hình, đồng thời tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ, phát động các phong trào thi đua, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Những kết quả trên đã góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong 9 tháng năm 2017.

Tuy nhiên, theo đồng chí Lê Thị Thu Hằng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XII) của một số đơn vị còn chậm, hình thức. Công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính và lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế. Ý thức của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ chưa cao. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên, nhưng vẫn còn chi bộ chưa chấp hành đầy đủ chế độ sinh hoạt định kỳ. Một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở trực thuộc chưa chủ động triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra...

Phát huy kết quả đạt được và truyền thống 63 năm vẻ vang của Đảng bộ, trong 3 tháng cuối năm 2017, Đảng bộ Khối sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối sẽ rà soát và đề ra giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch công tác năm 2018; thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên bảo đảm thực chất. Đồng thời, Đảng bộ Khối sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Qua đó khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hương Ly
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo