Học tập, làm theo Bác mỗi ngày

Luận Bàn & Hành Động | 06:05 Thứ Sáu ngày 19/05/2017
(HNM) - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để lại cho chúng ta tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, nhân loại và thời đại. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài của Đảng ta mà từ lâu đã trở thành niềm tự hào của đa số người con đất Việt.

Với những kết quả tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã kiên quyết, kiên trì, sát sao trong thực hiện Chỉ thị 05. Cùng với cả nước, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 05. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Hà Nội lấy việc thực hiện Chỉ thị 05 làm thước đo đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên trên cả nước đã gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác; đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”... Tinh thần Chỉ thị 05 đã lan tỏa rộng rãi tới quần chúng nhân dân. Nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện trên mọi lĩnh vực...

Thế nhưng, vẫn còn một bộ phận cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII. Do đó, việc học tập còn mang tính hình thức; một số cán bộ, đảng viên chưa phát huy tính tiền phong gương mẫu...

Vì thế, tại Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh: Để thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả thiết thực, việc phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể… theo phương châm trên trước, dưới sau là hết sức quan trọng. Tiếp đó là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Đồng thời, cấp ủy các cấp cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch toàn khóa và hằng năm đã được xây dựng…

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Người là tấm gương sáng, đã hy sinh cả cuộc đời cho đất nước, dân tộc! Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người chính là lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cuộc sống!
Đình Hiệp
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo