Ưu tiên kinh phí, nguồn lực triển khai công tác thanh niên

Xã hội | 06:32 Chủ Nhật ngày 21/02/2016
(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11-9-2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cho phù hợp, gắn với các chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh vực; xem kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên là một trong những chỉ số đánh giá sự phát triển của từng địa phương, đơn vị và của cả nước. Đồng thời khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, đề án, dự án nêu trong Nghị quyết số 45/NQ-CP và trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; ưu tiên bố trí kinh phí, nguồn lực để triển khai, thực hiện.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc ban hành chính sách, pháp luật đối với thanh niên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở các cấp, các ngành; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác thanh niên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ lãnh đạo, đảng viên về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của bộ, ngành, địa phương đối với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam…
Hoa Linh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo