Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật ra mắt bạn đọc gần 200 ấn phẩm có giá trị

Sách | 10:18 Thứ Tư ngày 17/05/2017
(HNMO) - Sáng 17-5, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã tổ chức Lễ công bố sách xuất bản 6 tháng đầu năm 2017. Rất nhiều cuốn sách giá trị được giới thiệu dịp này.
 


Phát biểu tại Lễ công bố, quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Phạm Chí Thành nhấn mạnh: "Trong 6 tháng đầu năm 2017, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã ra mắt bạn đọc gần 200 ấn phẩm có giá trị về chính trị - xã hội, lịch sử, văn hóa, pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Đồng thời, đã xuất bản một số ấn phẩm đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận nhằm phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, thù địch, góp phần bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân".

Nhân dịp này, Nhà Xuất bản đã chọn lọc giới thiệu các ấn phẩm quan trọng, bao gồm cuốn "Sửa đổi lối làm việc" và "Đời sống mới" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - những cuốn sách qua bao năm tháng vẫn khẳng định vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Cùng với đó, còn phải kể đến cuốn "Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam" - cuốn sách do Nhà Xuất bản phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn, xuất bản, tập hợp những bài viết làm rõ tư duy sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực tiễn của đồng chí Lê Duẩn trong quá trình lãnh đạo thực hiện sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907 - 9/2/2017), cuốn "Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định" cũng được xuất bản dịp này. Cuốn sách được hình thành trên cơ sở các bài viết tại Hội thảo khoa học do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nam Định tổ chức, tập trung làm rõ những đóng góp xuất sắc của đồng chí Trường Chinh đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định trên nhiều phương diện, đặc biệt trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chiến lược trong những bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng, cuốn "Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội" cũng được xuất bản, thực sự là một tài liệu quý, góp phần tái hiện toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú, cùng những cống hiến xuất sắc về lý luận và thực tiễn của đồng chí Văn Tiến Dũng.

Còn rất nhiều cuốn sách giá trị được giới thiệu dịp này như "Sức sống- Những việc cần làm ngay", "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước", "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" (tập I, II)....
Mai Hoa
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo