Hôm nay, ngày 10/8/2015 10:45:02
Bản tin phát thanh
  • Kỷ luật và tu dưỡng, rèn luyện

    (HNM) - Ngày 15-11-2017, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 102-QĐ/TƯ về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này gồm 5 chương, 37 điều, nhiều hơn 1 điều so với Quy định số 181-QĐ/TƯ ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị khóa XI và thay thế cho Quy định số 181-QĐ/TƯ.

Đối thoại chủ nhật
Liên kết hữu ích