Hôm nay, ngày 10/8/2015 10:45:02
  • Chặn kẽ hở, không để “luồn sâu, leo cao”

    (HNM) - 1. Đánh giá về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, bên cạnh kết quả tích cực chủ đạo, mang tính then chốt, Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" (Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 19-5-2018) đã thẳng thắn chỉ rõ một số mặt còn hạn chế. 

Đối thoại chủ nhật
Liên kết hữu ích