Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước

Chính trị | 07:21 Thứ Bảy ngày 18/03/2017
(HNM) - Để góp phần triển khai có hiệu quả việc học tập và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách: "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hơn 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Đó chính là nhờ Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng; có lý luận tiên phong, đường lối chính trị đúng đắn; có sự phấn đấu không mệt mỏi, hy sinh quên mình của các thế hệ cán bộ, đảng viên; có tổ chức chặt chẽ, đoàn kết thống nhất cao và được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, bảo vệ, giúp đỡ.

Vào thời điểm này, chúng ta càng cần phải khẳng định mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng. Chính vì vậy mà Đảng ta luôn luôn nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Và đó cũng chính là những lý do Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Cuốn sách "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm có các bài viết: Quyết tâm tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh; Đảng của chúng ta dứt khoát phải mãi mãi vững mạnh và mãi mãi trường tồn; Tham nhũng nhất định phải được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi, xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; Củng cố và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, làm cho Đảng thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của nhân dân; Tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống; Với quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Nội dung các bài viết được đề cập từ sau Hội nghị Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng có ý nghĩ cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng đất nước trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nước ta rất to lớn, nặng nề, khó khăn, đòi hỏi Đảng phải nâng tầm lãnh đạo lên cao hơn nữa, nâng sức chiến đấu mạnh hơn nữa. Bản thân Đảng, bên cạnh mặt tích cực, bản chất và truyền thống tốt đẹp được phát huy cũng đang đứng trước nhiều yêu cầu mới và có những hiện tượng tiêu cực, phức tạp mới; sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Nhiệm vụ cấp bách đặt ra hiện nay là phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị…

Những bài viết nhằm phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã đưa lại cho chúng ta một sự nhận diện khá đầy đủ, sắc nét về thực trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Nhận diện đúng là để qua đó mỗi cá nhân và tổ chức trong Đảng có thể tự soi mình. Các cấp bộ đảng cần bám sát tình hình, nhiệm vụ để cụ thể hóa và lãnh đạo tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ những nội dung về xây dựng Đảng.

Trong quá trình thực hiện cần tránh tình trạng đẻ ra nhiều chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng nhưng không sát, hoặc triển khai chậm, kém hiệu quả. Tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ chế phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức để nhân dân tham gia xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, thường xuyên bám sát sự phát triển của thực tiễn, phát hiện, ủng hộ và nhân rộng nhân tố mới, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển đường lối của Đảng.

Cuốn sách là tài liệu thiết thực góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu cách mạng.
Quang Thiệu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo