Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong:

Bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, thiết thực và lan tỏa trong học tập và làm theo Bác

Chính trị | 06:49 Thứ Năm ngày 18/05/2017
(HNM) - Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một năm qua, với tinh thần nghiêm túc, Đảng bộ TP Hà Nội đã đưa Chỉ thị vào cuộc sống, tạo nên những bước chuyển cụ thể trên nhiều lĩnh vực.

Nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), Báo Hànộimới có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị quan trọng này tại Hà Nội.

- Đồng chí có thể đánh giá khái quát kết quả một năm Hà Nội thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị?

- Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TƯ và Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TƯ, ngày 1-9-2016 Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành hướng dẫn các nội dung trên.

Từ đó đến nay, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã nghiêm túc triển khai gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và các quy tắc ứng xử... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Hiện nay, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa các nội dung thực hiện gắn với chức trách, nhiệm vụ của cá nhân và tập thể để làm căn cứ thực hiện trong thời gian tới.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bước đầu phát huy được vai trò gương mẫu, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ nhận thức tốt, hành động cũng có những chuyển biến tích cực. Đây là cơ sở quan trọng tạo nên những kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân nhất là trên các lĩnh vực cải cách hành chính, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà…

Hội thi “Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PC&CC Thủ đô làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Khối thi đua số 3. Ảnh: Bá Đô

- Vậy, kết quả thực hiện cụ thể ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị như thế nào, thưa đồng chí?

- Trên địa bàn thành phố đã ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, trong đó không ít cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đã có những sáng kiến mới, cách làm sáng tạo rất đáng khích lệ, có thể nhân rộng. Một số cách làm điển hình như: Huyện Phúc Thọ xây dựng trang thông tin trực tuyến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quận Tây Hồ tổ chức khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ trên địa bàn để đánh giá và xây dựng mô hình; huyện Thường Tín tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi về học tập và làm theo Bác.

Đặc biệt, quận Long Biên đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân và niêm yết công khai kế hoạch của người đứng đầu để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát; huyện Sóc Sơn xây dựng sổ sinh hoạt chi bộ gắn với đăng ký thực hiện, kiểm tra, đánh giá việc làm theo của đảng viên và chi bộ; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Thủ đô làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

- Có thể nói, năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, Thành ủy đã tập trung để nâng cao nhận thức và triển khai các bước nhằm cụ thể hóa. Đồng chí cho biết, trong thời gian tới, yêu cầu của Thành ủy đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị này là gì?

- Thành ủy Hà Nội đã xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt. Thành phố xác định rõ, phải tập trung khắc phục bằng được những hạn chế đã được chỉ ra trên cơ sở tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Những hạn chế đó là gì, thưa đồng chí?

- Thứ nhất, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nhiều đơn vị, địa phương còn mang nặng tính hình thức, chưa thiết thực, không hiệu quả. Thứ hai, yêu cầu đặt ra là phải đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc tự giác và thường xuyên, nhưng kết quả chưa đáp ứng yêu cầu. Thứ ba, là cụ thể hóa việc “làm theo” gắn với các nhiệm vụ chính trị, chức trách, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị còn chung chung, không sát với thực tiễn. Thứ tư, việc nhân rộng những tấm gương, mô hình, công tác thi đua khen thưởng chưa mang tính thuyết phục, sức lan tỏa còn hạn chế…

- Vậy, Thành ủy có giải pháp gì để khắc phục những hạn chế này?

- Trong Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU ngày 8-9-2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phải bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, thiết thực và lan tỏa, đồng thời cần cụ thể gắn với từng cá nhân, tập thể trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, không chung chung, xa thực tiễn.

Thứ nhất, phải tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để toàn đảng bộ cũng như nhân dân thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Thành phố tiếp tục đưa vào giảng dạy nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục; triển khai đồng bộ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ...

Thứ hai, là từng tập thể, cá nhân soi chiếu vào những hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động khắc phục. Đối với cá nhân, cán bộ, đảng viên lựa chọn từ một đến hai công việc cụ thể để đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo với chi bộ hoặc cơ quan, đoàn thể.

Thứ ba, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức; làm sao để người đứng đầu gương mẫu, tự giác trong tổ chức học tập và làm theo Bác.

Thứ tư, là tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ; thường xuyên đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Thứ năm, là đổi mới công tác thi đua khen thưởng, trong đó các cấp, ngành phải thường xuyên nắm chắc việc triển khai cũng như kết quả thực hiện từ cơ sở, tập trung vào những cá nhân, tập thể trực tiếp lao động sản xuất, biểu dương, khen thưởng từ những điều bình dị, nhưng có sức lan tỏa, hạn chế khen thưởng cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; làm sao để các mô hình có sức lan tỏa và có khả năng nhân rộng, tránh bệnh hình thức.

- Đây cũng chính là phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ trong thời gian tới. Mục tiêu thành phố đặt ra như thế nào, thưa đồng chí?

- Thành phố quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là nội dung và giải pháp quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!
Võ Lâm (thực hiện)
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo