Hội thảo lý luận lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Cuba

Chính trị | 19:19 Thứ Ba ngày 23/05/2017
Sáng 23-5, Hội thảo lý luận lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba với chủ đề “Định hướng phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba,” đã khai mạc tại Hà Nội.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia Hội thảo do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương José Ramón Balaguer làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên khẳng định việc tổ chức Hội thảo lý luận giữa hai Đảng cũng như chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế thương mại... trong thời gian qua là những minh chứng sống động cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.

Hội thảo lý luận giữa hai Đảng được tổ chức vào thời điểm quan trọng trong tiến trình phát triển ở mỗi nước, là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận về những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn phát triển của mỗi nước; làm rõ vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam và cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế, xã hội ở Cuba.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Việt Nam chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là kết quả tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới.

Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ phải tiếp tục thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa phù hợp với từng giai đoạn phát triển trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội xác định: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Đề cập về nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng, ông Nguyễn Văn Nên nêu rõ trong các giai đoạn cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng và có nhiều chủ trương, định hướng về công tác này, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt sâu sắc mục tiêu kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội. Coi trọng giữ vững bản chất giai cấp công nhân và các nguyên tắc hoạt động của Đảng.

Ông José Ramón Balaguer, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba chân thành cảm ơn những tình cảm hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Cuba trong mọi hoàn cảnh. Cuba đánh giá cao việc đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu là đoàn quốc tế đầu tiên đến dự tang lễ của lãnh tụ Fidel Castro.

Trong báo cáo đề dẫn, ông José Ramón Balaguer nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba (4-2016), Đại hội xác định tầm nhìn quốc gia độc lập, chủ quyền, xã hội chủ nghĩa, dân chủ, thịnh vượng và bền vững. Trên tinh thần đó, Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua ba văn kiện cương lĩnh để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba: Khái niệm hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội - xã hội chủ nghĩa của Cuba; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tới năm 2030: Đề xuất về tầm nhìn quốc gia, các trụ cột và lĩnh vực chiến lược; Cập nhật hóa đường lối kinh tế và xã hội của Đảng và cách mạng cho giai đoạn 2016-2021.

Về nhiệm vụ chính trị tư tưởng, ông José Ramón Balaguer khẳng định Đảng Cộng sản Cuba tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác chính trị, tư tưởng nói riêng, với nhiệm vụ ưu tiên là nâng cao tính chiến đấu, tính tiên phong gương mẫu kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, ý thức tổ chức, kỷ luật của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội.

Trong hai ngày 23 và 24-5, các đại biểu sẽ tiếp tục nghe tham luận của các đại biểu, đồng thời tiến hành trao đổi, thảo luận nhằm làm sâu sắc thêm các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Trước đó,  Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã hội đàm với ông José Ramón Balaguer, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Trong hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.
Theo VietnamPlus
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo