Phát huy tinh thần trách nhiệm cao, giải quyết nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Xây dựng Đảng | 07:11 Thứ Hai ngày 30/01/2017
(HNM) - Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội XVI Ðảng bộ thành phố, Hà Nội là địa phương được đánh giá làm tốt nhiều việc trong lĩnh vực xây dựng tổ chức cơ sở Ðảng và chính quyền. Về nội dung này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Ðức Bảo, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Năm qua, công tác xây dựng Ðảng của Ðảng bộ TP Hà Nội được đánh giá là có những chuyển biến mạnh với nhiều giải pháp mới, có tính đột phá, khả thi cao... Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức Thành ủy qua 1 năm triển khai Nghị quyết XII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội lần thứ XVI Ðảng bộ thành phố?

- Ðồng chí Vũ Ðức Bảo: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội XVI Ðảng bộ thành phố là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị của Ðảng và chính quyền thành phố vào cuộc. Dưới góc độ của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, trong năm qua Ban đã làm được một số công việc nổi bật như: Tham mưu xây dựng và ban hành chương trình của Thành ủy khóa XVI về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố giai đoạn 2016 - 2020; Tham mưu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu QH khóa XIV, bầu cử Ðại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TU của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tham mưu nhiều nội dung quan trọng về thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ…

Về kết quả của công tác xây dựng tổ chức cơ sở Ðảng, chúng tôi đã tham gia các đoàn kiểm tra của Thành ủy về mọi công việc quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội XVI của Ðảng bộ thành phố; Tổ chức tập huấn thi hành Ðiều lệ Ðảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2016 với gần 400 cán bộ cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nghiệp vụ xây dựng Ðảng trong toàn Ðảng bộ thành phố. Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27-2 về “Tăng cường công tác xây dựng Ðảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Trong 9 tháng đầu năm 2016, toàn thành phố đã thành lập mới 134 tổ chức cơ sở Ðáng, 411 tổ chức công đoàn, 12 tổ chức hội phụ nữ, 113 tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên. Về công tác Ðảng viên, trong năm 2016 toàn Ðảng bộ thành phố đã kết nạp gần 12 ngàn đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Ðại hội XVI Ðảng bộ thành phố; Tham mưu thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Ðảng, Ðảng viên năm 2016; Quyết định tiếp nhận, chuyển giao 77 tổ chức cơ sở Ðảng; duyệt, cấp 17.843 phôi thẻ Ðảng…

Nhìn chung, năm 2016 Ban Tổ chức Thành ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung giải quyết nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên. Nổi bật là: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu ban hành và triển khai Chương trình số 01 của Thành ủy về xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố; Tham mưu chỉ đạo tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chủ động tham mưu triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; Tích cực tham mưu đổi mới mô hình tổ chức hoạt động của một số tổ chức Ðảng để phù hợp với thực tiễn; Tham mưu tốt cho công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Quan tâm xây dựng cơ quan, Ðảng bộ, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ, xây dựng vị trí việc làm, đồng thời đẩy mạnh việc phối hợp giữa các phòng trực thuộc Ban Tổ chức Thành ủy, cũng như phối hợp với cấp ủy và ban tổ chức cấp ủy khác trực thuộc Thành ủy.

Ðồng chí đánh giá thế nào về công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Hà Nội trên tinh thần chung của Nghị quyết 39/TƯ. Khó khăn lớn nhất trong tinh giản biên chế của Hà Nội là gì thưa đồng chí?

- Ðồng chí Vũ Ðức Bảo: Có thể nói, Hà Nội là một trong những địa phương đã và đang thực hiện công tác này rất quyết liệt, nghiêm túc với quyết tâm chính trị cao. Quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ các bộ, viên chức của Hà Nội được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận khá tốt. Về chủ trương, những cán bộ, công chức, viên chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất sẽ phải đưa ra khỏi bộ máy nhà nước; Tuyển chọn những người có trình độ, năng lực, chuyên môn cao hơn, đáp ứng được nhu cầu công việc để bổ sung vào các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Những cơ cấu công chức, viên chức chưa hợp lý về số lượng, chức danh nghề nghiệp, trình độ, độ tuổi, hay tương quan cơ cấu giữa trung ương và địa phương… ở các đơn vị đều sẽ phải cơ cấu lại cho hiệu quả hơn. Kiên quyết sắp xếp lại, hợp nhất, giải thể những đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả kéo dài, hoặc chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; Tổ chức lại các đơn vị theo hướng giảm chi ngân sách, tăng dần tính tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn. Ðến nay, kết quả sắp xếp bước đầu khá khả quan: Toàn thành phố đã giảm được 59 phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp; giảm 39 cấp trưởng và 143 cấp phó phòng, ban; Tinh giản biên chế được 159 trường hợp, trong đó có 86 trường hợp là viên chức nhà nước. Ðây là một sự cố gắng lớn của Hà Nội trong triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TU của Bộ Chính trị. Mục đích cuối cùng là nhằm thiết thực nâng cao chất lượng của bộ máy Ðảng, chính quyền trong cả hệ thống chính trị của thành phố.

Niềm nở, tạo điều kiện thuận lợi khi người dân đến làm thủ tục đăng ký hộ khẩu tại Công an quận Long Biên, Hà Nội.

Trong quá trình sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Hà Nội cho đồng bộ và đúng lộ trình cũng có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, tôi cho rằng, vấn đề quan trọng nhất vẫn là phải đảm bảo không gây xáo trộn về tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo sự hoạt động bình thường, có hiệu quả của cả bộ máy, cố gắng thu gọn một mối trên tinh thần một người, một việc xuyên suốt từ chính quyền thành phố tới cơ sở...

Năm 2017 được dự báo sẽ là một năm có nhiều khó khăn. Theo đồng chí, những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức Thành ủy trong công tác xây dựng Ðảng là gì?

- Ðồng chí Vũ Ðức Bảo: Ðể thực hiện mục tiêu của năm 2017 và các năm tiếp theo, trước mắt chúng tôi đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Một là tiếp tục tham mưu để tổ chức thực hiện Chương trình 01/CTr/TU, ngày 26-4-2016 của Thành ủy “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh”. Hai là Tham mưu cho việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Ba là tiếp tục tham mưu làm tốt Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức. Bốn là tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 27-2-2012 về “Tăng cường công tác xây dựng Ðảng, các đoàn thể nhân dân trong các DN ngoài khu vực nhà nước thuộc TP Hà Nội đến năm 2020”. Năm là tham mưu về Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy giai đoạn 2016 - 2020. Sáu là tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về tiêu chuẩn, chức danh, quy chế, quy trình, quy định về công tác cán bộ. Chủ động thực hiện các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo đúng quy trình, quy định chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Bảy là tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và chất lượng Ðảng viên. Tiếp tục thực hiện kết luận Hội nghị trung ương khóa XI “Một số vấn đề về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở”. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức Ðảng; đổi mới công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Ðảng và đảng viên, bảo đảm đúng thực chất và có chất lượng hơn...

* Xin cảm ơn đồng chí!
Trọng Quang thực hiện
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo