Đảng vĩ đại, dân tộc anh hùng

Xây dựng Đảng | 05:37 Thứ Sáu ngày 03/02/2017
(HNM) - Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã viết nên những trang sử chói lọi, hào hùng, thể hiện ý chí và khát vọng của lòng dân về quyền độc lập, tự do. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tới như là một đạo lý, một giá trị văn hóa vĩnh hằng của dân tộc.

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lòng dân đã được hun đúc, nung nấu, sục sôi, chỉ chờ thời cơ đến là sẽ bùng nổ. Hàng trăm cuộc khởi nghĩa, người trước ngã, người sau đứng dậy, nhưng tất cả đều bị dìm trong máu. Nguyên nhân cơ bản là thiếu một giai cấp tiên tiến đủ khả năng lãnh đạo, thiếu một hệ tư tưởng tiên tiến dẫn đường. Sự nghiệp giải phóng dân tộc rơi vào tình trạng bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nòng cốt là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn về mọi mặt, đang hội nhập ngày càng sâu rộng với cộng đồng quốc tế. Ảnh: Viết Thành


Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Cùng với dòng máu của giai cấp công nhân mà người sáng lập Đảng gọi là “con nòi”, Đảng ta còn mang trong mình dòng máu của dân tộc. Từ đó, “Đảng ta đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong”[1].

87 năm qua, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Qua 30 năm đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, đứng vững trước những cơn chấn động lớn về chính trị, kinh tế, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, “trong lãnh đạo, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan”[2]. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn nghiêm trọng… Nhiều tổ chức Đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”[3].

Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

87 năm cuộc đồng hành của lòng dân - ý Đảng sáng ngời giá trị đường lối lãnh đạo của Đảng và quốc bảo lòng dân. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng ta đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân, đã lãnh đạo nhân dân phấn đấu dưới lá cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác - Lênin”[4].

Từ những thành tựu và sai lầm, khuyết điểm của Đảng, vấn đề đặt ra hiện nay là phải “củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân”. Tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy “ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”[5]. Theo Người, đó cũng là quy luật của cách mạng. Bởi vì nói đến dân là nói đến tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân. Đảng không học hỏi dân, không liên hệ chặt chẽ với dân, không nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý; quan tâm dân quyền, dân sinh, dân trí, dân chủ và thực hành dân vận, “cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại”[6]. Đảng ta khẳng định “Lòng dân, đó là Quốc bảo dựng nước, giữ nước và phát triển Việt Nam”.

87 năm qua cho thấy, Đảng có vững cách mạng mới thành công. Hiện nay, việc cần phải làm là tiếp tục chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, cán bộ ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, trung thực, trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm, chống chủ nghĩa cá nhân; Đảng phải nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, cầm quyền biểu hiện ở đường lối, chính sách phải thuận lòng dân; xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, mà đạo đức cao nhất là chí công vô tư, tức là phải luôn luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của cách mạng, của nhân dân, của Đảng lên trên hết, trước hết.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nêu biện pháp “phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội” trong công tác xây dựng Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải ghi tạc lời dạy của Bác: “Tin vào dân chúng. Đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết. Chúng ta có khuyết điểm, thì thật thà thừa nhận trước mặt dân chúng. Nghị quyết gì mà dân chúng cho là không thích hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”[7].

Trong kỷ nguyên toàn cầu hiện nay, thế giới thay đổi từng ngày, cuộc sống đổi thay từng giờ, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến kịp nhân dân. Nhiều nghiên cứu của nước ngoài về Di sản Hồ Chí Minh cho thấy “trong thế giới ngày nay, không có cái gì có thể chống lại sự đoàn kết của nhân dân. Trong thế giới ngày nay, không có cái gì quý hơn nhân dân. Không có gì mạnh mẽ hơn sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Trong xã hội, không có gì đẹp đẽ hơn và vinh dự hơn là phục vụ nhân dân". Lòng tin của Người vào thắng lợi của cuộc đấu tranh của nhân dân vì độc lập của quốc gia và dân tộc được biểu hiện rõ rệt trong những lời nói sau: “Không có gì ngăn cản được mặt trời mọc, không ai có thể đi ngược lại ý muốn của nhân dân”[8].

Mùa Xuân Đinh Dậu đã về. Chúng ta tự hào về Thời đại Hồ Chí Minh - Đảng quang vinh - Dân tộc anh hùng; tự hào về bản chất tốt đẹp, lịch sử vẻ vang của Đảng và khẳng định “Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng!”.

_______
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.12, tr.401.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 64.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.22-23.
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.12, tr.672.
[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.63.
[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.326.
[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.337-338.
[8] Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia - Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995, tr.107.
PGS.TS Bùi Đình Phong
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo