Vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng

Suy ngẫm đầu tuần | 06:20 Thứ Hai ngày 09/01/2017
(HNM) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Theo Người, "công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng. Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”.

Là cánh tay nối dài của Đảng, công tác tuyên giáo của Thủ đô đã và đang ngày càng phát huy vai trò xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của thành phố trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và toàn cầu hóa.

1. Là Thủ đô, là trung tâm đầu não của cả nước, Hà Nội là địa bàn đặc biệt quan trọng và nhạy cảm; do đó bên cạnh những thuận lợi, thành phố còn phải đối mặt với nhiều thách thức, phức tạp nảy sinh. Điều đó đòi hỏi công tác chính trị, tư tưởng phải thường xuyên được đổi mới nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác đó được thể hiện trên các khía cạnh gồm: giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu lịch sử Đảng, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thông tin, báo chí xuất bản, định hướng dư luận xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao, môi trường… Các yếu tố hợp thành này là những cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện quan trọng để chuyển tải những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Năm 2016 đã trôi qua với rất nhiều đặc điểm cùng những nhiệm vụ mới và thuận lợi, khó khăn mới. Với tinh thần nỗ lực cao, đội ngũ tuyên giáo các cấp của Thủ đô đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, chủ động và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tinh thần chủ động và tích cực được thể hiện rõ trong công tác tham mưu giúp cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; chỉ đạo, định hướng báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 8 Chương trình công tác toàn khóa và 2 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Bước đầu thể hiện quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, kinh tế của Thủ đô tăng trưởng cao nhất trong 6 năm gần đây; cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; đột phá về cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; xây dựng nếp sống văn hóa, thanh lịch, văn minh đô thị... Những thành tựu này đã tác động tích cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đó cũng chính là kết quả, hiệu quả phản ánh vai trò quan trọng, xung kích đi đầu trong công tác tư tưởng, tuyên giáo.

Bên cạnh những thành quả đáng ghi nhận nêu trên, công tác chính trị, tư tưởng còn bộc lộ những hạn chế cần nghiêm túc nhận rõ để tiếp tục phấn đấu khắc phục. Thực tiễn năm qua cho thấy, việc tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị, trong xử lý nhiều vấn đề "nóng", "nổi cộm" vẫn có lúc, có việc chưa chủ động, chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Việc đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" lực lượng mỏng; đấu tranh phản bác thông tin xấu trên internet, mạng xã hội còn nhiều khó khăn; quản lý internet, mạng xã hội còn lúng túng... đang là những thách thức lớn đối với công tác tư tưởng tuyên giáo hiện nay.

Một số cơ quan báo chí của thành phố vẫn chưa hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong tuyên truyền, cổ vũ nhân tố mới, mô hình mới, cũng như nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước; thậm chí còn khai thác quá mức những vụ việc, mặt trái của xã hội, thậm chí phản ánh sai sự thật, không khách quan, trung thực... Đội ngũ cán bộ tuyên giáo còn thiếu, một số yếu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thiếu kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới... Những hạn chế trên, phần nào đã ảnh hưởng đến vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng trong thời kỳ mới ở một Đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất đất nước.

2. Năm 2017 được dự báo là một năm đầy thách thức với kinh tế toàn cầu, trong khi tình hình chính trị thế giới được dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Những điều kiện khách quan đó sẽ trực tiếp tác động và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Thủ đô và cả nước. Đặc biệt, đối với Hà Nội, tỷ lệ điều tiết ngân sách giảm (từ 42% xuống còn 35%) sẽ tạo ra những khó khăn về nguồn lực nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Năm nay TP Hà Nội lựa chọn chủ đề “Năm kỷ cương hành chính 2017” hướng trọng tâm vào tạo đột phá trong củng cố kỷ cương hành chính, nhằm tới nền hành chính hành động và phục vụ; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở. Đòi hỏi của cuộc sống luôn phải thay đổi, đặt ra cho công tác chính trị, tư tưởng phải thích ứng với điều kiện mới. Vì thế, công tác này cần phải nhạy bén, bản lĩnh, quyết liệt hơn trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Mỗi hoạt động của đội ngũ tuyên giáo các cấp cần gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc phát sinh trong cuộc sống. Trong công tác xây dựng Đảng, để thiết thực xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, công tác tư tưởng cần tập trung mạnh mẽ vào triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khi Đảng thêm trong sạch, vững mạnh, khi sự thống nhất trong Đảng được nâng cao, tất yếu năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên sẽ được tăng thêm. Khi đồng thuận trong xã hội được gia tăng, đồng nghĩa những nhiệm vụ chính trị sẽ được hoàn thành với kết quả tốt hơn, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ được vun đắp thêm. Sự nghiệp phát triển đất nước và xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại - sẽ càng có những bước tiến mới nhanh hơn và bền vững hơn!
Phạm Đình Hiệp
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo