Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương:

Tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng

Xây dựng Đảng | 07:07 Thứ Hai ngày 05/11/2018
(HNM) - Được thành lập ngày 11-4-2007, hơn 10 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.
 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương trao học bổng cho học sinh huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) trong Chương trình về nguồn, an sinh xã hội năm 2018.

Đạt kết quả toàn diện

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã làm tốt việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, quy định, hướng dẫn… của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; sớm ban hành chương trình công tác toàn khóa và hằng năm với nội dung có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ đối tượng, thời gian và cách tiến hành.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18-3-2013 về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương”, Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26-12-2017 về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương”, đồng thời ban hành các quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Từ năm 2007 đến nay, với phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 476 lượt tổ chức Đảng, giám sát chuyên đề 594 lượt tổ chức Đảng. Các cấp ủy trực thuộc tiến hành kiểm tra 4.451 tổ chức Đảng và 26.555 đảng viên, trong đó có 5.270 cấp ủy viên các cấp; giám sát chuyên đề 4.487 tổ chức Đảng và 27.252 đảng viên, trong đó có 4.516 cấp ủy viên các cấp...

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với 5.496 tổ chức Đảng cấp dưới; giám sát 4.479 tổ chức Đảng và 9.486 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 79 tổ chức Đảng và 223 đảng viên; qua đó, phát hiện 14 tổ chức Đảng và 110 đảng viên vi phạm.

Việc giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại được Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài, bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cũng kịp thời kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách theo Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và Quy định số 215-QĐ/TƯ ngày 5-12-2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương đã đạt được kết quả toàn diện. Tuy nhiên, còn một số cấp ủy chưa chủ động nắm tình hình để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Chủ động phát hiện, ngăn ngừa vi phạm

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối và các cấp ủy chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; chủ động phát hiện, ngăn ngừa, cảnh báo, xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm. Trong đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc sẽ triển khai toàn diện, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, đưa công tác kiểm tra, giám sát thành nền nếp…

Cùng với đó là tập trung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên thực hiện việc giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị...

Đặc biệt là chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng; xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý kỷ luật kịp thời tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng và tăng cường công tác nghiên cứu, sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng.

Để đạt được các nhiệm vụ trên, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cần có sự lãnh đạo thường xuyên, toàn diện của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, sự phối hợp giữa cấp ủy với Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.
PGS.TS Phạm Quang Thao Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo