Phòng, chống "diễn biến hòa bình":

Nội dung cơ bản trong phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở nước ta gồm nội dung "phòng" và nội dung "chống", theo đó gồm những vấn đề cơ bản sau:

Giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu trong phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở nước ta hiện nay. Bởi vì Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng và xã hội ta, là cơ sở lý luận và phương pháp luận của Đảng ta trong xác định chủ trương, đường lối, chiến lược, sách lược cách mạng, trong xem xét, giải quyết mọi vấn đề nảy sinh từ quan hệ đối nội và đối ngoại; là vũ khí lý luận sắc bén để đấu tranh chống hệ tư tưởng phi vô sản, chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chủ nghĩa cải lương dưới mọi màu sắc.

Giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là nội dung đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Bởi vì chỉ có trên cơ sở nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì cán bộ, đảng viên, nhân dân mới củng cố lòng tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, vào tương lai, tiền đồ của đất nước, không bị mắc mưu của các thế lực thù địch, không bị cuốn theo những nhận thức, quan điểm lệch lạc, sai trái của các thế lực thù địch.

Tuyên truyền, giáo dục về tình hình thế giới, khu vực, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sở dĩ như vậy là vì tình hình thế giới, khu vực hiện nay diễn biến hết sức phức tạp, mau lẹ, nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều khi rất khó phân biệt đúng-sai, phải-trái, chính nghĩa và phi nghĩa. Các thế lực thù địch thường lợi dụng tình hình đó để chống phá cách mạng nước ta, tung ra những luận điệu gây hoang mang về nhận thức, tư tưởng, niềm tin của nhân dân. Phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những nội dung cơ bản trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng đi đôi với bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua đó củng cố mục tiêu, lý tưởng cách mạng, khắc phục những biểu hiện mơ hồ, dao động, ngả nghiêng trước diễn biến của tình hình.

Cùng với các vấn đề trên phải tích cực vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, tư tưởng, lý luận. Thực tế cho thấy, không phải mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân đều hiểu rõ về bản chất, âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Do đó, không ít người đã mắc mưu kẻ địch, dẫn đến có những nhận thức sai trái, lệch lạc, hoặc bị sa ngã, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Làm tốt việc đấu tranh, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chính là để nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.
Theo TRẦN THÔN/QĐND
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo