Chủ đề

Đường dây nóng: 0912438855
Liên hệ tòa soạn
Bản tin phát thanh
  • Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn để Đảng ta trong sạch, vững mạnh

    (HNM) - Tại Hội nghị Trung ương 4 vừa diễn ra tại Hà Nội, trong những nội dung được Trung ương thảo luận và quyết nghị, các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm việc Trung ương thống nhất rất cao ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đối thoại chủ nhật